دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
معرفی

مشخصات فردی

نام : یوسف   سید جلیلی

پست الکترونیکی : www.nano-optoelectronic.srbiau.ac.ir: seyedjalili@srbiau.ac.ir, info@nano-optoelectronic.srbiau.a.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : آمپریال کالج لندن

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : آپتوالکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : آمپریال کالج لندن

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : نانو آپتوالکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : آمپریال کالج لندن

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : نانو آپتوالکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : آمپریال کالج لندن

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه فیزیک

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386/01/20

یوسف سید جلیلی

یوسف سید جلیلی

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

^